Menu
https://www.blonklegal.nl/nl/rechtsgebieden/corporate-commercial-litigation

Corporate & commercial litigation

Procederen in zakelijke geschillen is een vak en expertise op zich. Dat geldt te meer als het grensoverschrijdende geschillen betreft. Het vergt een diepgaande kennis en ervaring met het volledige instrumentarium dat het Nederlandse procesrecht biedt en / in geval van grensoverschrijdende geschillen -  van relevante internationale verdragen en regelgeving. Ook kennis van en ervaring met alternatieve wijzen van geschillenbeslechting is relevant, zoals arbitrage en bindend advies. Blonk Legal beschikt over de nodige vliegervaring en kennis om zich met recht ervaren litigators te noemen.

Voorbeelden van procedures en geschillen waar de advocaten van Blonk Legal bij betrokken waren:

  • Internationale geschillen betreffende aansprakelijkheid in concernverband, waarbij het ging om de vraag of en in hoeverre groepsvennootschappen en bestuurders binnen een internationaal concern aansprakelijk waren voor schade bij een werkmaatschappij of haar schuldeisers.
  • Internationale handelsgeschillen.
  • Geschillen tussen aandeelhouders van een rechtspersoon.
  • Geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders van een rechtspersoon.
  • Geschillen tussen een rechtspersoon of haar bestuur en een crediteur van die rechtspersoon.
  • Geschillen binnen een franchiseorganisatie of in verband met een distributieovereenkomst.
  • Arbeidsrechtelijke geschillen.
  • Geschillen met een curator van een failliete rechtspersoon.
  • Overnamegeschillen.
  • Geschillen over uitvoering van een overeenkomst tussen ondernemers ter zake de levering van goederen en diensten.

De advocaten van Blonk Legal hebben niet alleen ervaring met gerechtelijke procedures bij rechtbanken, maar ook met arbitrageprocedures en bindend adviestrajecten.