Menu
https://www.blonklegal.nl/nl/algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden Blonk Legal

Opdracht

 1. Blonk Legal is een eenmanszaak en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 50458167.
 2. Een opdracht en alle vervolgopdrachten tot het verrichten van juridische werkzaamheden wordt geacht te zijn gericht tot Blonk Legal en kan worden uitgevoerd door alle aan Blonk Legal verbonden advocaten. De advocaten van Blonk legal zijn vindbaar op de website van Blonk Legal: www.blonklegal.nl. Waar hieronder wordt gesproken over Blonk Legal, wordt daaronder mede verstaan de advocaten en/of een advocaat van Blonk Legal.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief vervolgopdrachten, die aan Blonk Legal worden verstrekt en alle werkzaamheden van de advocaten en werknemers van Blonk Legal die daarmee verband houden. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij werkzaamheden in verband met de aan Blonk Legal gegeven opdracht, respectievelijk voor wier handelen of nalaten Blonk Legal of de aan haar verbonden advocaten aansprakelijk zouden kunnen zijn. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 4. Blonk Legal verplicht zich tegenover de opdrachtgever de opdracht naar beste kunnen uit te voeren, maar garandeert in geen enkel geval het tot stand komen van een bepaald resultaat.

Honorarium/voorschotten

 1. Blonk Legal streeft er naar om voor elke zaak of elk project op maat gemaakte tariefafspraken te maken met de opdrachtgever. Indien en voor zover dat niet is gebeurd, worden werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht op basis van een uurtarief van EUR 275,--, vermeerderd met btw. Er wordt geen opslag voor kantoorkosten in rekening gebracht. De tijdsbesteding wordt geschreven en gedeclareerd in eenheden van 6 minuten.
 2. Andere door Blonk Legal gemaakte kosten, waaronder reiskosten, griffierechten en kosten van ingeschakelde derden zullen integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan Blonk Legal de van toepassing zijnde tarieven verhogen. In dat geval zal de opdrachtgever daarvan ten minste 14 dagen van tevoren op de hoogte worden gesteld. Indien de opdrachtgever zich niet kan vinden in de verhoging staat het hem uiteraard vrij om de opdracht te beëindigen.
 4. Blonk Legal kan steeds betaling van een voorschot verlangen voor door haar te verrichten werkzaamheden en door haar te maken kosten. Tevens kan Blonk Legal haar werkzaamheden opschorten totdat dit voorschot is voldaan. Een ontvangen voorschot wordt - naar keuze van Blonk Legal - verrekend met de eerstvolgende factuur of met de eindafrekening van de opdracht.

Betaling

 1. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na de declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 2. In geval van betalingsverzuim is Blonk Legal tevens gerechtigd alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Blonk Legal kan het dossier van de opdrachtgever onder zich houden totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Indien Blonk Legal genoodzaakt is tot (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen over te gaan, zullen de hieraan verbonden kosten eveneens ten laste komen van de opdrachtgever.
 4. Klachten over een declaratie dienen binnen veertien dagen na de declaratiedatum schriftelijk en gemotiveerd bij Blonk Legal te zijn ingediend, bij gebreke waarvan een klacht wordt geacht niet op tijd te zijn gemeld.
 5. Blonk Legal ontvangt in de uitoefening van haar werkzaamheden geen derdengelden; Blonk Legal heeft niet de beschikking over een stichting derdengelden.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Blonk Legal wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polisvoorwaarden. De advocaten van Blonk Legal zijn individueel voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de zes maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 10.000.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien Blonk Legal daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen zes maanden nadat opdrachtgever bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit.
 4. Indien één of meer derden van Blonk Legal vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door Blonk Legal aan opdrachtgever verleende dienst, zal opdrachtgever Blonk Legal tegen die vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren voor zover Blonk Legal aan die derde(n) meer schade dient te vergoeden dan zij aan opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien opdrachtgever zelf van Blonk Legal vergoeding voor de door de derde(n) geleden schade zou hebben gevorderd.

Inschakelen derden

 1. Blonk Legal is bevoegd om namens de opdrachtgever derden (waaronder maar niet beperkt tot: deurwaarders en notarissen) bij de uitvoering van de opdracht te betrekken indien Blonk Legal dat voor een juiste uitvoering van de opdracht wenselijk acht.
 2. Bij het inschakelen van derden is Blonk Legal gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen of fouten van deze derden is Blonk Legal niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever.

Gegevens

 1. Blonk Legal zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie.
 2. Op grond van toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is Blonk Legal verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en onder omstandigheden bepaalde ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden. Door het verstrekken van een opdracht aan Blonk Legal bevestigt de opdrachtgever bekend te zijn met die verplichting en voor zover noodzakelijk toestemming te geven om die gegevens te verstrekken.
 3. De opdrachtgever verleent aan Blonk Legal toestemming om bij Blonk Legal bekende gegevens ter kennis te brengen aan derden in de zin van artikel 18 en derden die door Blonk Legal worden ingeschakeld ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om die (persoons-) gegevens te verwerken in haar CRM-systeem.

Overig

 1. Van deze voorwaarden is ook een versie in de Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over de inhoud en/of strekking van de algemene voorwaarden is de versie opgesteld in de Nederlandse taal beslissend.
 2. Blonk Legal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt de opdrachtgever, maar niet eerder dan vanaf 14 dagen nadat de opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld.

Geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen Blonk Legal en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van buitenlands recht wordt uitgesloten. Eventuele geschillen zullen eerst worden beslecht overeenkomstig het klachtenreglement Blonk Legal.
 2. Indien een geschil niet overeenkomstig artikel 25 is beslecht, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, die bij uitsluiting bevoegd is van een geschil tussen de opdrachtgever en Blonk Legal kennis te nemen.